Advokatska kancelarija DAMIR KATICA Sarajevo
 
 
 

Blagovremene, efikasne i sveobuhvatne USLUGE

 

Ono što advokatsku kancelarija DAMIR KATICA razlikuje od ostalih kancelarije, jeste pružanje blagovremene, efikasne i sveobuhvatne usluge koje uključuju sve oblasti prava. Suština našeg pristupa je u pažljivom razmatranju svakog slučaja, na osnovu čega za klijente pronalazimo rješenja koja su najoptimalnija u smislu utrošenog vremena, troškova i drugih pravnih i finansijskih posljedica, sve u skladu sa odgovarajućim propisima.

Korporativni tim na čelu sa Advokatom Damirom Katicom pruža savjete u pogledu osnivanja i upravljanja stranim i domaćim društvima, kao i udruženjima, fondacijama, fondovima i svim drugim pravnim licima.

Advokatska kancelarija sarađuje sa državnim organima, organizacijama i drugim institucijama nadležnim za javne nabavke, a naročito uspješnu i kontinuiranu saradnju ostvaruje sa Agencijom za javne nabavke. Također, advokatska kancelarija daje pismene i usmene pravne savjete vezane za primjenu zakonskih i drugih propisa iz oblasti javnih nabavki, te pruža uslugu kompletne pripreme ponuda za učešće u ovim postupcima.

Obim usluga

 

Posebno ističemo da su u eri globalizacije, pravo i biznis veoma povezani. Usluga koju pružamo rezultat je dubokog razumijevanja poslovnih potreba naših klijenata i sveukupnih tržišnih uslova. Naša advokatska kancelarija ima veliko iskustvo u ovoj oblasti, naročito u vezi sa:

 • Osnivanjem svih pravnih formi privrednih društava i drugih pravnih lica
 • Konsultacijama, pregovorima i izradom osnivačkih akata, statuta, ugovora članova društva, pravilnika o internim procedurama i drugih internih korporativnih dokumenata
 • Savjetima u vezi sa korporativnim upravljanjem i drugim pratećim aktivnostima
 • Zajedničkim ulaganjima, restrukturiranjem, statusnim promjenama
 • Izradom pravno-dijagnostičkih izvještaja (legal due diligence reports)
 • Registracijom i postupcima pred Registrima nadležnih sudova
 • Pripremom i savjetima u vezi sa održavanjem skupština akcionara, sastancima upravnih, nadzornih odbora i drugih organa privrednih društava
 
 

Pored pružanja usluga iz oblasti korporativnog upravljanja, uspješno pružamo usluge sudske zaštite interesa klijenata u oblasti privrednog poslovanja.  Naime, uspješno obavljamo poslove zastupanja i u svim srodnim i vezanim sporovima, kao što su privredni prestupi, poreski postupci i krivični postupci za krivična djela u oblasti privrednog poslovanja i službene dužnosti.

Smatramo da je potrebno istaknuti višegodišnje iskustvo naše Advokatske kancelarije u oblasti javnih nabavki.  Kancelarija u tu svrhu klijentima pruža sve usluge neophodne za uspješno učešće i uspjeh u postupcima nabavki pred javnim preduzećima, organima i institucijama.

 

Klijentima koji u postupku javnih nabavki učestvuju kao ponuđači pružaju se sledeće usluge:

 • Stručna pomoć u pripremi ponuda i konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki, odnosno postupcima javnih nabavki radova bez obzira na procijenjenu vrijednost
 • Zastupanje klijenta u postupku javnog otvaranja ponuda
 • Angažovanje usko stručnih institucija u postupku razmatranja konkursne dokumentacije za slučaj ulaganja zahtjeva za zaštitu prava ponuđača na konkursnu dokumentaciju
 • Pregled i razmatranje spisa i dokumentacije ostalih ponuđača u postupku izrade zahtjeva za zaštitu prava ponuđača, odnosno žalbe na odluku o izboru najpovoljnije ponude
 • Zastupanje klijenta pred Uredom za razmatranje žalbi BiH
 

Klijentima koji u postupku javnih nabavki učestvuju kao naručioc/ugovorni organi (javna preduzeća, državni organi, javne ustanove i dr.) pružamo sljedeće usluge:

 • Stručna pomoć pri izradi godišnjeg plana javnih nabavki
 • Pomoć u pripremi tenderskih dokumentacija i prethodnih poziva
 • Učestvovanje saradnika advokatske kancelarije kao članova komisije u komisijama za javne nabavke bez obzira na procijenjenu vrijednost
 • Izrada i kompletiranje ugovora koji se zaključuju u postupcima javnih nabavki koje sprovodi naručilac